مرگ خاموش قنات در سایه فعالیت چاه‌های کشاورزی

تاریخ نشان می‌دهد ایرانی‌ها اولین مردمانی بودند که به دانش و فناوری حفر قنات دست یافتند و بعد از آن این دانش به شمال هندوستان، شمال آفر...

ادامه مطالعه